Pedagogiek


Kijk op kinderen

We bieden je kind bij DOL FIJN een veilige, vertrouwde basis. Een plek waar je kind alle ruimte krijgt om “zelf te doen” en zich samen met andere kinderen te ontwikkelen.
Elk kind is uniek en bijzonder en in de basis heeft elk kind een aangeboren nieuwsgierigheid.
Opgroeien is een grote ontdekkingstocht. Door ervaringen op te doen en grenzen op te zoeken leert je kind veel over zichzelf, anderen en zijn omgeving.
De wijze waarop en het tempo waarin een kind zich ontwikkelt is individueel maar wordt ook sterk beïnvloed door zijn omgeving. Door goed naar ze te luisteren en te kijken helpen we ze samen op weg. Zo geven we je kind de ruimte om zichzelf en zijn of haar talenten te ontwikkelen.

Kijk op opvoeden

In de eerste kinderjaren wordt de basis gelegd voor de rest van het leven. Daarom is het belangrijk dat je kind de juiste begeleiding krijgt. In de eerste plaats van jou als ouder en daarnaast van ons als professionals.
De pedagogisch medewerkers van DOL FIJN spelen in op wat kinderen beleven en nemen hen serieus. Zij zorgen ervoor dat kinderen zich op hun gemak voelen. Ze hebben aandacht voor het individuele kind maar kijken ook naar het groepsproces. De inrichting van de ruimte, het aanbod aan activiteiten en het aanwezige (spel)materiaal stimuleren de kinderen om zelfstandig, samen met andere kinderen en/of samen met de medewerker op ontdekkingstocht te gaan.

Pedagogisch beleid

Voor alle werkvormen is een pedagogisch beleidsplan geformuleerd rond de vier opvoedingsdoelen van professor Marianne Riksen-Walraven.
Ons pedagogisch beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 Het bieden van warmte en geborgenheid zijn voorwaarden voor kinderen om zich veilig en vertrouwd te kunnen voelen zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen;

 Vanuit de vertrouwdheid en het gevoel te mogen proberen ontwikkelen kinderen hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid;

 Kinderen krijgen de mogelijkheid kind te zijn, rekening houdend met de eigenheid van de kinderen en de individuele ontwikkeling en met de omgeving;

 Kinderen krijgen de gelegenheid om in aanraking te komen met volwassenen en andere kinderen uit verschillende achtergronden en met verschillende mogelijkheden;

 In het contact met de kinderen staat respect hebben voor elkaar, voor ieders eigenheid, voor de omgeving, het materiaal en het mogen rekenen op verdraagzaamheid centraal.

Pedagogisch beleidsplannen

  Pedagogisch beleidsplan Kinderopvang 0 -13 jarigen

Pedagogische kwaliteit

Bij DOL FIJN hechten we aan pedagogische kwaliteit. Vanuit de pedagogische doelen en onze pedagogische uitgangspunten stimuleren we het vergroten van de pedagogische kwaliteit bij onze locaties op verschillende manieren. We ondersteunen pedagogisch medewerkers hier bijvoorbeeld in door middel van scholing, individuele begeleiding en teamoverleggen.
Sinds 1 januari 2019 hebben we een pedagogisch beleidsmedewerker en coach in dienst. De beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling- en advisering op het gebied van pedagogiek en voor de ondersteuning bij implementatie en uitvoering van het beleid op locaties. Daarnaast coacht de beleidsmedewerker de pedagogisch medewerkers op de groep door bijvoorbeeld observaties en video interactie begeleiding (VIB).
Het pedagogisch beleid van de organisatie evalueren we tweejaarlijks. Op deze manier werken wij voortdurend aan de verbetering van de pedagogische kwaliteit.

In de eerste kinderjaren wordt de basis gelegd voor de rest van het leven.

Mentorschap

Bij DOL FIJN werken we met het mentorschap. Ieder kind in ondergebracht bij een mentor. De mentor volgt je kind in zijn/haar ontwikkeling en is het eerste aanspreekpunt voor jou als ouder. De mentor is altijd één van de vaste pedagogisch medewerkers van de groep waarin je kind geplaatst is.

De mentor zal zelf het intake-, en kennismakingsgesprek met je voeren om zo al voor de daadwerkelijke start van de opvang betrokken te zijn bij je kind. Ook zorgt de mentor ervoor dat gemaakte afspraken worden overgedragen aan de andere pedagogisch medewerkers en draagt zij/hij zorg voor het welbevinden van jouw kind. De mentor verzorgt ook de overdracht als het kind overgaat naar een andere groep in de dagopvang, als het naar de BSO gaat of naar de basisschool. In de BSO is de mentor het aanspreekpunt voor het kind zelf.

Kind en ontwikkeling

Om inzicht te krijgen in ieder kind en in wat kinderen nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen en zich prettig te voelen werken we binnen DOL FIJN met een kindvolgsysteem “KIJK”. De naam zegt het al we kijken/observeren heel gericht per kind en leggen wat we zien vast. Zo krijgen we een goed beeld van de ontwikkeling en wordt duidelijk wat elk kind nodig heeft om zich goed te kunnen (blijven) ontwikkelen. De uitkomsten van de observaties worden minimaal 1x per jaar door de mentor met ouders besproken. In de BSO vragen we kinderen ook zelf om hun mening.

Zorgstructuur

In de dagelijkse praktijk hebben we regelmatig te maken met kinderen die speciale aandacht en zorg vragen. DOL FIJN Kinderopvang biedt mogelijkheden voor plaatsing en opvang van deze kwetsbare kinderen. Uitgangspunten hierin zijn:

 Kijken naar de mogelijkheden van het kind en de zorg-/begeleidingsvraag die het kind heeft. Het belang van het kind staat voorop;
 De opvang moet plaats kunnen vinden binnen de reguliere opvangmogelijkheden van
DOL FIJN. Dit houdt in dat de mogelijkheden en de speciale behoeften van het kind passen binnen de vorm van reguliere opvang. En dus niet zodanige extra (lichamelijke, medische en/of pedagogische) zorg vragen die niet binnen de reguliere opvang geboden kan worden;
 Er wordt voor ieder kind afzonderlijk, in overleg met ouders, bekeken of passende opvang op de locatie mogelijk is/blijft. Daarbij worden de specifieke omstandigheden van de groep (zoals bijvoorbeeld de groepssamenstelling of grootte) ook meegewogen. De opvang van een kwetsbaar kind bij een gastouder is afhankelijk van de mogelijkheden van de individuele gastouder.

Als pedagogisch medewerkers vragen hebben over of zorgen hebben om de ontwikkeling van een kind doen zij in eerste instantie een beroep op de beleidsmedewerker/coach pedagogiek van DOL FIJN. In overleg met ouders en de mentor van het kind kan de interne coach bijvoorbeeld een observatie doen en een adviesgesprek voeren met de mentor en ouders. De beleidsmedewerker/coach pedagogiek onderhoudt ook de contacten met externe zorginstanties die mogelijk betrokken zijn/worden.