Werkwijze


DOL FIJN staat voor sterke kinderopvang die ouders faciliteert en helpt om in het spitsuur van het leven, werk of andere voor hen belangrijke activiteiten, te combineren met de zorg voor een jong gezin. Daarnaast staat binnen onze organisatie de brede ontwikkeling van kinderen centraal.

Al onze werkvormen hebben als basis onze pedagogische werkwijze. Deze werkwijze is organisatiebreed geformuleerd en wordt per werkvorm, kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang specifieker uitgewerkt. 

Met activiteiten en methodes die stimuleren en inspireren laten we kinderen hun eigen talenten en interesses ontdekken. Door middel van wisselende thema’s stimuleren we de ontwikkeling van kinderen op verschillende vlakken: sociaal, emotioneel, cognitief, motorisch en creatief.

We kijken, luisteren, volgen en laten kinderen zo hun eigen mogelijkheden en interesses ontdekken. Samen op ontdekking is het mooiste dat er is.

Samenwerking

Als partner in de opvoeding leggen we de basis voor een leven lang ontwikkelen. In alle werkvormen binnen DOL FIJN geven 140 medewerkers dagelijks invulling aan onze rol als partner. In de eerste plaats voelen we ons verbonden met kinderen en ouders. Samen met hen is er een wereld te ontdekken. We voelen ons ook verbonden met de regio en haar bewoners. Wij zijn ons zeer bewust van de maatschappelijke bijdrage die we mogen leveren aan de lokale gemeenschap.

We vinden het belangrijk om educatie, zorg, welzijn en vrije tijd waar het kan samen te brengen. Wijkgerichte voorzieningen zijn daarin een belangrijke basis. Waar mogelijk participeren we in-, en denken we mee hoe we deze voorzieningen met verschillende partijen vorm kunnen geven.

Er is sprake van samenwerking met meerdere organisaties rondom bepaalde klantgroepen. Deze samenwerking vindt soms plaats vanuit een samenwerkingsovereenkomst maar ook onder regie van de gemeente of anders.

  Samenwerking VVE; In de werkgroep VVE  werken wij samen met de gemeente, onderwijs, andere peuteropvangaanbieders, CJG, Bibliotheek en andere organisaties. Doel is het verzorgen van voor en vroegschoolse educatie bij kinderen met een taal-, en/of ontwikkelingsachterstand.

   Onderwijs; DOL FIJN werkt samen met het onderwijs omdat wij ervan overtuigd zijn dat wij elkaar kunnen versterken. Kinderopvang is een vak waar specifieke kennis voor nodig is om een optimale (pedagogische) kwaliteit te kunnen leveren. Wij leveren onze expertise t.a.v. 0-4-jarigen en onderwijs levert haar expertise t.a.v. de 4-12-jarigen. Door op basis van gelijkwaardigheid samen te werken aan integrale voorzieningen waarbij we het kind en het gezin centraal stellen, zijn we in staat om tot een sluitend aanbod te komen.

   Samenwerking bij kinderen met een (mogelijke) hulpvraag; Ten behoeve van een goede opvang voor kinderen met een (mogelijke) hulpvraag wordt samengewerkt met diverse zorgaanbieders in de regio Barneveld. Hierbij kan je denken aan b.v. het CJG, consultatiebureau, MDO jonge kind.

 Doorgaande ontwikkelingslijn; De belangrijkste partners hierin zijn de onderwijsorganisaties en scholen. DOL FIJN en onderwijs ontmoeten elkaar ook in de overlegstructuur van de LEA (lokale educatieve agenda) onder regie van de gemeente Barneveld.

 Lokale samenwerking; We werken op het gebied van activiteiten en voorlichting, sport en spel, evenementen en kunst en cultuur zoveel als mogelijk samen met lokale aanbieders en/of vertegenwoordigers.